پمپ کف کش

شرح دهانه خروجي تيپ
14 متري تكفاز پروانه نيمه باز آلومينيومي 1/4. 1  14.4 TMR
 14 متري تكفاز پروانه نيمه باز فلوتر دار آلومينيومي 1/4. 1    TMR  14.4  F
 18 متري پروانه استيل 1/4. 1  TMR 18.4
18 متري تكفاز فلوتردار پروانه استيل   1/4. 1  TMR 18.4 F 
 34 متري تكفاز پروانه استيل 1/4. 1   TMR 34.4
 34 متري تكفاز فلوتردار پروانه استيل 1/4. 1   TMR 34.4 F
 50 متري تكفاز پروانه استيل 1/4. 1  TMR 50.4 
 50 متري تكفاز فلوتر دار پروانه استيل 1/4. 1  TMR 50.4  F 
 65 متري تكفاز پروانه استيل 1/4. 1   TMR 65.4 
 65 متري سه فاز پروانه استيل 1/4. 1   TMR 65.4  PH 
 80 متري تكفاز پروانه استيل    1/4. 1 TMR 80.4  
 16 متري تكفاز  2 TMR 16.6 
 16 متري تكفاز فلوتر دار TMR 16.6  F 
30 متري تكفاز    TMR 30.6
 30 متري تكفاز فلوتر دار TMR 30.6  F 
40 متري تكفاز  TMR 40.6  
 40 متري سه فاز TMR 40.6 3  PH 
 30 متري تكفاز پروانه استيل خروجي از بالا 1/4. 1  TPT 30.4 
 30 متري تكفاز پروانه استيل خروجي از بالا  1/4. 1 TPT 30.4  F 
 100 متري تكفاز پروانه استيل خروجي از بالا  1/4. 1 TPT 100.4