اتاترون - ETATRON

پمپ هاي پيستون دار

رديف مدل دبي پمپ (LIT/HR) فشار كاري (BAR) جنس هد
1 OPooo5BA  5  10  PVC
2 OPooo10BA  10  10  PVC
3 APoo11BA  11  10  PVC
4 BPo220BA  22  10  PVC
5 APoo44BA  44  10  PVC
6 2Poo37BP  37  10  PVC
7 APoo39BA00100  39  10  PVC
8 APoo46BA00100  46  10  PVC
9 Poo60BA  60  10  PVC
10 Poo72BA  72  10  PVC
 11 Poo73BA  73  10  PVC
 12 BPoo88BA  88  10  PVC
 13 BPo103BA  103  10  PVC
 14 BPO158BA  158  10  PVC
 15 BPo220BA  220  10  PVC
 16 Po255BA  255  5  PVC
17 Po256BA  256  10  PVC
 18 Po312BA  312  8  PVC
 19 Po330BA  330  10  PVC
20 Po411BA  411  10  PVC
 21 BPo431BA  431  9  PVC
 22 Po431BA  431  10  PVC
 23 Po504BA  504  10  PVC
 24 Po770BA  770  10  PVC
 25 P1027BA  1027  6.5  PVC
 26  APoo11AA  11  20  s.s316L
27  APoo22AA  22  20   s.s316L
28  APoo39AA  39  13.5   s.s316L
29  Poo60AA  60  12   s.s316L
30  APoo64AA  64  10   s.s316L
31  Poo72AA  72  10   s.s316L
 32  Poo73AA  73  10   s.s316L
 33  BPoo88AA  88  20   s.s316L
 34  BPo103AA  103  18   s.s316L
 35  Po158AA  158  11   s.s316L
 36 BPo158AA  158  16   s.s316L
 37  BPO220AA  220  16   s.s316L
 38  BPo251AA  251  19   s.s316L
 39  BPo256AA  256  13   s.s316L
 40  Po312AA  312  8   s.s316L
 41  BPo431AA  431  16.5   s.s316L
 42  BPo503AA  503  14.5   s.s316L
 43  Po770AA  770  8   s.s316L