اتاترون - ETATRON

پمپ هاي سري PKX MA

رديف مدل دبي پمپ (LIT/HR) فشار كاري(BAR) جنس هد توان (Watt) كورس(mm)
1 PKX MA/AO206 2 6 pp 32 8%
2 PKX MA/AO507 5 7 pp 32 8%
3 PKX MA/A1001 7 1 pp 32 1.3
4 PKX MA/AO702 10 2 pp 32 1.3