اتاترون - ETATRON

پمپ هاي سري DLS MA

رديف مدل دبي پمپ (LIT/HR) فشار كاري (BAR) جنس هد توان (watt) كورس (mm)
 1  DLSMA/ADO220  2  20  pp  60  8%
 2  DLSMA/ADO510  5  10  pp  60  1
 3  DLSAMA/ADO515  5  15  pp  93  1.8
 4  DLSMA/AD1010  10  10  pp  93  1.1
 5  DLSMA/AD3004  30  4  pp  124  1.4
 6  DLSMA/AD5003  50  3  pp  124  1.7
 7  DLSMA/AD8001  80  1  pp  124  2.4