اتاترون - ETATRON

پمپ هاي سري E ONE

 رديف مدل  دبي پمپ (LIT/HR)  فشار كاري(BAR)  جنس هد 
 1  EONE BASIC 0210  2  10  PVDF
 2  EONE BASIC 0507  5  7   PVDF
 3  EONE MA 0810  8  10   PVDF
 4  EONE MA 1010  10  10   PVDF
 5  EONE MA 2005 20   5   PVDF
 6  EONE MA 3005  30  5   PVDF
 7  EONE PLUS 0310  3  10   PVDF
 8    EONE PLUS1010  10  10   PVDF
 9  EONE PLUS 2005  20  5   PVDF
10  EONE PLUS 3005  30  5   PVDF