دوزینگ پمپ - پمپ تزریق

مشخصات فني :

دبي(Q): حداكثر 1500 ليتر در ساعت

(اگر پمپ در قلو باشد 2x1500 ليتر در ساعت)

فشار (p) : حداكثر 200 بار

دماي سيال : حداكثر 90+ درجه سانتيگراد

كاربرد:

* صنايع تصفيه روغن

* تصفيه آب آشاميدني

* تصفيه پس آب (تصفيه فاضلاب / لجن)

* صنايع كاغذ سازي نساجي

ويژگي ها و مزايا :

* طراحي شده براي كار در شرايط دشوار

* تنظيم بر اساس طول ضربه

ساير امكانات (انتخابي) :

* كنترل از طريق پالس (ضربان)

* كنترل آنالوگي (قياسي)

* كنترل سطح سيال ورودي از تانكذخيره

* قابل ارائه بر اساس مجوز API675

* قابل ارائه براساس مجوز ATEX