لوارا - LOWARA

بوستر ستهاي دور ثابت با الكترو پمپ هاي عمودي و زميني جهت مصارف

آبرساني و آتش نشاني سري GMD

اين بوستر ست ها با استفاده از انواع پمپ هاي زميني و ايستاده LOWARA نظيرسري SH-FH-SV-CA-CEA با

تعداد و تركيبات مختلف تا 6 دستگاه در يك مجموعه با جوكي و بدون جوكي قابل تحويل مي باشند.

* ويژگي هاي محصول

* نصب ونگهداري آسان

* كنترل توسط مبدل فشار

* فشار خروجي ثابت

*محافظ در برابر كاركرد خشك

* مدل با شير يكطرفه در دهانه مكش طبق تقاضا قابل ارائه مي باشد

* مشخصات فني

* تعداد پمپ : 2 دستگاه و قابل افزايش تا 6 دستگاه مي باشد

* حداكثر آبدهي : تا 3000 متر مكعب در ساعت و حداكثر فشار تا 310 متر

* ولتاژ ورودي به تابلو

تكفاز v 50 HZ-1*230

سه فاز V 50 HZ-3*400

* گستره توان

 تكفاز 2.2*2 KW

سه فاز 132*2 kw

نحوه استارت موتور به صورت فركانس متغيير مي باشد

* گستره دماي سيال : 0 تا 40 درجه سانتيگراد

* نوع پمپ : طبقاتي عمودي، زميني استاينلس استيل و چدني

* جنس پمپ : بستگي به مدل پمپ داشته مي تواند استاينلس استيل يا چدني باشد

 بوستر ست هاي دور متغيير و ثابت مارك LoWARA ساخت ايتاليا

رديف مدل شرح توان (kw) آبدهي(L/min) ارتفاع(m)
GMD20/4HM9T  بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز 0.9*2  80-240 48-20
GMD20/2HM7T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز  0.75*2  40-140 50-20
GMD20/CA120/55   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز  1.85*2  100-300 60-37
GMD20/CA200/55   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز  3*2  100-420 60-37
GMD20/SV408F15T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز 1.5*2  80-240 30-65
 6 GMD20/SV409F15T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز 1.5*2   80-240 33-75
GMD20/SV411F22T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز 2.2*1   80-240 43-94
 8 GMD20/SV414F30T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز 3*2   80-240 50-119
 9 GMD20/SV805F22T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز 2.2*1  160-460 35-62
10  GMD20/SV806F30T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز 3*2 160-460 40-77
 11 GMD20/SV808F40T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز 4*2  160-460 55-100
 12 GMD20/SV809F40T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز  4*2  160-460 60-115
 13 GMD20/SV1604F40T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز 4*2   240-800 30-65
 14 GMD20/SV1605F55T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز  5.5*2  240-800 35-85
 15 GMD20/SV1606F55T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز  5.5*2  240-800 45-100
16  GMD20/SV1607F75T   بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز  7.5*2  240-800 55-115