پمپ های خاص صنعتی

 مشخصات و ويژگي ها

* ايجاد اختلاف فشار تا 35 بار

* فشار بالا در ظرفيت كم

* قابليت پمپاژ سيالات داراي گاز وبخار تا 50 درصد

* NPSH پايين جهت جلو گيري از پديده كاويتاسيون

*خود مكش

* ساخته شده با قطعات استاندارد

كاربردها

* انتقال گاز مايع(LPG)

* قابليت كار در ايستگاه هاي اتوماتيك پمپاژ گاز مايع

* تخليه از مخازن و بارگيري

* پر كردن سيلندر گاز مايع

* سيستم هاي برودتي

* پمپاژ سيالات اسپري شونده

* مواد نفتي با دانسيته پايين

* سيالات با فشار بخار بالا

* گاز مايع

مشخصات فني

*دبي ماكزيمم 35m3/h

* فشار ماكزيم

* تحمل فشار بدنه ماكزيمم تا 40bar

* سرعت ماكزيمم تا 1750rpm

*درجه حرارت ماكزيمم تا 120 درجه

* تيپ فلنج ها DIN2 SOL/Pn40

سيالات قابل انتقال

هيدرو كربن ها :ايزو پنتان     سيكلو پنتان    پنتان   بوتان    ايزو بوتان    پروپان    

فلورو كربن HCFC141b      HCFC142b       HCFC22   HFC245FA      HFC134A   

HFC152A

سرمازاها:HFC-12          HFC-22       HFC-134A        HFC-410A

ساير:دي متيل اتر          دي اكسيد كربن      هگزان