پمپ کف کش

 مشخصات  مدل ولتاژ  حداكثر آمپر  حداكثر ارتفاع  حداكثر آبدهي ليتر بر دقيقه  دهباشه اينچ 

 كفكش دوجداره پروانه استيل

4/1 تك فاز  14  180 11/4

كفكش دوجداره پروانه استيل 

4/3 تك فاز  5/3  35  120  11/4 
 كفكش دوجداره پروانه استيل  4/4  تك فاز 6/5  45  120 11/4
 كفكش دوجداره پروانه استيل 4/5 تك فاز  7/4 55   120 11/4 
 كفكش دوجداره پروانه استيل  4/6  تك فاز 8/2 65   120 11/3
 كفكش دوجداره پروانه استيل 4/8  تك فاز 1/2 90   120 11/2
 كفكش دوجداره پروانه استيل  6/2  تك فاز  5  12  420  2
 كفكش دوجداره پروانه استيل  6/6  تك فاز 6/3  28  270  2
 كفكش دوجداره پروانه استيل 6/3  تك فاز 8/9 38   270  2
 كفكش دو جداره پروانه استيل 6/4  تك فاز  11  38  270  2
 كفكش دوجداره پروانه استيل 6/5  تك فاز 11/5  58  290  2
كفكش دوجداره پروانه استيل   6/6  تك فاز 14/5  68  290  2
 كفكش دو جداره پروانه استيل 9/1  تك فاز 7/5  13  750  3
 كفكش دوجداره پروانه استيل 9/2  تك فاز  8/8  23  550  3
 كفكش دو جداره پروانه استيل 9/3  تك فاز  14  23  550  3
 كفكش دو جداره پروانه استيل 9/5  تك فاز  14  44  430  3

گروه صنعتي راد پمپ در توليد و ساخت محصولات خود كه شامل: پمپ هاي كفكش_ لجن كش و شناور مي باشد. از تجهيزات و ماشين آلات مدرن در صنعت پمپ سازي بهره كرفته وهمچنان در تلاش است كه خود را با آخرين و جديدترين پيشرفتها هماهنگ نموده ومطابق با زمان ونياز مصرف كننده گان محصولات جديد و متنوعي را عرضه نمايد.