شناور پمپیران

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
آبدهی به متر مکعب بر ساعت/Capacity
 150
 200
 250
 300
 350
400 
450 
 
 
 
ارتفاع کل به متر Head(m) /
( 9A453/2+466/1a  (197/188  
 42
 40
 38
 37
 33
 28.5
 22.5
 
 
 
 9A553/2+466/1
 --
 45
 43
 41
 39
 33.5
 27
 
 
 
( 9A733/2+466a(185/176
 73
 68
 63
 57
 47.5
 36
-- 
 
 
 
 (10A923/2+426/2a  (197/188
 84
 78
 76
 72
 64
54 
18 
 
 
 
 10A1103+466/2
 --
91 
87 
84 
80 
70 
57.5 
 
 
 
 (12A1303/2+466/3a   (197/188
 126.5
 120.5
 114.5
 112
 100
 85
 67.5
 
 
 
 (12A1503/2+466/3a  (203/194
 135
 128
 123.5
 120.5
 112
 97
 79
 
 
 
12A1853/2+466/3 
 --
138 
132 
128 
123.5 
109 
94 
 
 
 
 14B2203/2+466/4
 --
 183
 175
171 
162 
144 
119 
 
 
 
 (14B2603/2+466/5a   (207/197
 236.5
 224.5
 215.5
 204
 199
 184.5
 147
 
 
 

 

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
تعداد
طبقه
قدرت/power
جریان
قطر
چاه
قطر لوله
وزن
ارتفاع
 
طول
قطر سوپاپ
KW
HP
 A
 .In
.In 
kg 
mm 
( 9A453/2+466/1a  (197/188
45.5 
62 
96 
14 
 8
 387
 50
 2205
9A553/2+466/1 
 1
 55
 75
115 
14 
 8
405 
55 
2275 
 ( 9A733/2+466/2a  (185/176 
 2
 73.5
 100
 155
 14
 8
479 
86 
2670 
 ( 10A923/2+466/2a  (197/188 
 2
 92
 125
187 
14 
 8
 520
 98
 2620
10A1103+466/2 
 2
 110
 150
222 
14 
558 109
2780 
 ( 12A1303/2+466/3a  (197/188 
 3
 130
 177
 264
 14
 8
790 
138 
3115 
 ( 12A1503/2+466/3a  (203/194    
150
 204
307 
14 
815 
172 
3185 
 8
12A1853/2+466/3 
185 
252 
380 
14 
 8
 848
 196
 3285
14B2203/2+46/4 
220 
299 
445 
16 
 8
1235 
219 
3590 
 (14B2603/2+466/5a  (207/197  
 5
 260
 354
520 
16 
 8
1332 
275 
3945 
 8