کمپرسورها

 کمپرسور دورانی اسکرو یا مارپیچی Screw Compressors 

انواع کمپرسور دوارانی اسکرو یا مارپیچی Ingersoll-Rand:

کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت بدون روغن (SIERRA)

کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت بدون روغن با دور متغير (NIRVANA Oil-Free)

کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت روغنی (SSR)

کمپرسورهای روتاری اسکرو ثابت روغنی با دور متغير (NIRVANA-UNIGY)

کمپرسورهای روتاری اسکرو سيار روغنی (PORTABLE - Series)

کمپرسورهای روتاری اسکرو سيار روغنی فشارقوی (DL)

 

 

  کمپرسور دورانی اسکرو یا مارپیچی Screw Compressors 

كمپرسورهاي اسكرو جزء كمپرسورهاي جابجائي مثبت مي باشند كه درآن عمل تراكم بين دو عدد روتور اسكرو صورت پذيرد. روتورها اصطلاحا به دوشكل نري (Male) و مادگي(Female) ساخته مي شوند. روتور نري داراي گوشواره (Lobe) محدب و روتور مادگي داراي شكل مقعر مي باشد. 

درمرحله مكش، گاز وارد فضاي مقعر حلزون مادگي شده و آن ره پر مي كند . در مرحله تراكم قسمت محدب روتور نري فضاي تقعر روتور مادگي را پر كرده و با كاهش حجم گاز جمع شده درآن، باعث افزايش فشار گاز مي گردد. هنگامي كه فشار گاز اندكي از فشار گاز خط دهش بيشتر گردد،گازمتراكم شده به سمت لوله دهش رانده شده وعمل تخليه گاز صورت مي گيرد. عمل تراكم باتكرار اين فرآيند درطول دوران اسكرو ها شكل پيوسته اي را به خود مي گيرد. 

كمپرسورهاي اسكرو خود به دودسته خشك (Oil Free) و روغن كاري شونده (Lubricated) تقسيم مي شوند. مغايرت درطراحي اين دودسته كمپرسورها تا حدي است كه مي توان حتي آنها را در دو دسته جداگانه مورد بررسي قرار داد. فشار كار اساسا دراين نوع كمپرسورها پائين بوده و غالبا تا ١٥ بار بيشتر نمي باشد. البته طرحهاي خاصي از اين كمپرسورها كه چند مرحله اي مي باشند قادرند تا فشارهاي بالاتري، مثلا ٤٠ بار كاركنند. اين كمپرسورها بصورت خشك و يا روغن كاري شده مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

با مقايسه با كمپر سور هاي پيستوني تناوبي، اين نوع كمپر سور داراي ابعاد و وزن كمتر بوده و راندمان آن بخاطر نبود سوپاپ بيشتر است، در عوض سرعت بسيار زياد و سيستم روغن كاري از معايب كمپرسورهاي مارپيچي بشمار مي رود.