کمپرسورها

  کمپرسور سانتریفیوژ یا گریز از مرکز Centrifugal Compressors

كمپرسورهاي گريزازمركز بويژه به عنوان كمپرسور مورد استفاده در فرآيندها در رده اول قرار دارند. حال اگر به جاي تعداد، ظرفيت و يا توان مصرفي معيار انتخاب قرار گيرد ، كمپرسورهاي گريزازمركز بالاترين سهم را در فرآيند تراكم گازها در صنايع به خود اختصاص مي دهند. پائين بودن بار وارده بر روي فوندانسيون در اين كمپرسورها موجب گرديده تا در نصب آنها به فوندانسيون كوچكتر وسبكتري نياز باشد. از اين كمپرسورها بيشتر براي مواقعي كه فشار مورد نياز كم و دبي زياد مورد نظر باشد، استفاده مي شود.

كمپرسورهاي گريزازمركز در محدوده دبي 1000000-1700 مترکعب در ساعت ساخته می شوند. بديهي است  كه به همين خاطر استفاده از اين كمپرسورها دردبي هاي كم چندان اقتصادي نمي باشد.