سانتریفیوژ پمپیران

 مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
11 
10 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
5.2 
 3
 2.2
 32
50 
 259
14 
 18
 19.5
 20.5
21.5 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 4
 1.5
 250
 _
 15
17 
18.5 
 20
 4
 1.5
 240
 _
 14.5
 16.5
18 
 4
 2
 1.5
 230
 _
 _
 14
 16.5

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 22
20
18
16
12
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
29.2
 20
15
32 
50 
259 
59
73
78
82
86
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 29.2
 20
15
250 
_
60
70
75
80
22
15
11
240 
 _
 _
58
66
73
22
15
11
 230
 _
 _
57
66