پمپ گل کش

مشخصات كلي پمپ هاي گل كش

قطر خروجي: 50 تا 150 ميلي متر

ظرفيت آبدهي: 10 تا 350 متر مكعب در ساعت

ارتفاع : 10 تا 70 متر

درجه حرارت سيال در آببندي

- با نوار گرافيت : 20- تا 110 درجه سانتيكراد

جنس مواد :

محور: فولاد 1.4021

پروانه: چدن GG-25

محفظه : چدن GG-25

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغيير است.

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 80
70
60
 50
 40
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
36.5
 25
18.5
 
 
50
 
 
80
 330
34.4
36.8
38.6
 40
41
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 36.5
 25
 18.5
 320
 29
 31.4
33.6
 35.3
 36.5
 32
 20
 15
 290
 23
 25.7
 27.2
 29
 30.1
 23.8
 15
 11
 270
 15.5
 19
 21.5
 23.1
 24.5

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
80
 70
 60
 50
40
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 58.5
40
30
 
 
50
 
 
80
 220
 60
64.1
67.5
 69.8
71.3
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 58.5
 40
 30
 210
 52
 56.2
59.6
 61.8
63.5
 44
 30
 22
 200
 42.6
 47.8
 51.5
 54
55.6
 36.5
 25
 18.5
 185
 32
 37.2
 41.5
 44.2
 46.4