اتاترون - ETATRON

پمپ هاي ديافراگمي

 رديف مدل  پمپ دبي (LIT/HR)  فشار كاري(BAR)  جنس هد 
 1 ADoo10CA   10  14  pp
 2  ADoo16CA  16  14  pp
 3  ADoo27CA  27  14  pp
 4  Doo27BA  27  10  pvc
 5  Doo30BA  30  11  pvc
 6  Doo45-10  45  10  pvc
 7  Doo48BA  48  11  pvc
 8  D52-10  52  10  pvc
 9  Doo60BA  60  11  pvc
 10  ADoo84CA  84  6  pp
 11  ADo104CA  104  6  pp
 12  BDo135BA  135 10   pvc
 13  BDo158BA  158  8  pvc
 14  BDo257BA  257  6  pvc
 15  Do311BA  311  5  pvc
 16  ADoo10AA  10  14  s.s316L
 17  AD0016AA  16  14   s.s316L
 18  DO25AA  25  14   s.s316L
 19  ADoo27AA  27  14   s.s316L
 20  ADoo30AA  30  11   s.s316L
 21  ADoo48AA  48  11   s.s316L
 22  ADoo51AA  51  11   s.s316L
 23  Doo58AA 58  7   s.s316L
 24  ADoo60AA  60 11   s.s316L
 25  Doo72AA  72  7   s.s316L
 26  Doo96BA  96  7   s.s316L
 27  ADo104AA  104  6   s.s316L