اتاترون - ETATRON

پمپ هاي PRISTALTIC-BH

رديف مدل دبي پمپ (LIT/HR) فشار كاري(BAR)
1 BH 1-3 1 3
2 BH 2-2 2 2
3 BH 3-3 3 2
4 BH 6-1 6 1
5 BH30-1 30 1
6 BH 40-1 40 1
7 BH 65-1 65 1
8 BH 100-1 100 1