اتاترون - ETATRON

پمپ هاي سري BT MA

رديف مدل دبي پمپ (LIT/HR) فشار كاري (BAR) جنس هد توان (watt) كورس (mm)
 1  BTMA/ADO520  5  20  pp  110  1.5
 2  BTMA/AD1010  10  10  pp  90  1.1
 3  BTMA/AD2005  20  5  pp  110  2.2
 4  BTMA/AD3004  30  4  pp  124  1.4
 5  BTMA/ADO510  5  10  pp  60  1
 6  BTMA/AD5003  50  3  pp  124  1.7
 7  BTMA/AD8001  80  1  pp  124  2.4