اتاترون - ETATRON

پمپ هاي سري HF MA

رديف مدل دبي پمپ (LIT/HR) فشار كاري (BAR) جنس هد توان (watt) كورس (mm)
 1 HF/60-4  60  4  pp  115 2.3
 2 HF/100-2  100  2  pp 115 2.4