اتاترون - ETATRON

پمپ هاي سري PB MA

رديف مدل دبي پمپ (LIT/HR) فشار كاري (BAR) جنس هد توان (watt) كورس (mm)
 1  PBMA4-20  4  20  pp  67  1.5
 2  PBMA10-7  10  7  pp  67  1.1
 3  PBMA10-10  10  10  pp  67  1.4
 4  PBMA20-5  20  5  pp  67  2.78